Letni delovni načrt za šol. leto 2019/2020, je v postopku načrtovanja in bo objavljen takoj po sprejetju.