Na javni razpis se je prijavila tudi OŠ Janka Ribiča Cezanjevci z enoto vrtca in bila s sklepom Ministrstva za znanost, šolstvo in šport izbrana za sodelovanje v obddobju C (od 1. 6. 2018 do 31. 10. 2018).

Več o razpisu si lahko preberete TUKAJ.

CILJNA SKUPINA

Ciljna skupina javnega razpisa so mladi do vključno 29 let, ki iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja glede na smer in stopnjo svoje izobrazbe, kot jo predpisuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in drugi predpisi, sprejeti na njegovi podlagi, in imajo manj ustreznih delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot se jih zahteva za pristop k strokovnemu izpitu.

Javni razpis upošteva načela in cilje:

– izboljšati prehod iz izobraževanja v zaposlitev,
– hitrejša aktivacija mladih brezposelnih,
– zmanjšanje števila brezposelnih.

Cilj javnega razpisa je zaposlitev 240 pomočnikov vzgojiteljev začetnikov, 101 v vzhodni in 139 v zahodni kohezijski regiji, za obdobje petih mesecev, in sicer na projektnem delovnem mestu pomočnika vzgojitelja v vrtcih, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, v javnoveljavnem programu za predšolske otroke, javnoveljavnem prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami ali programu za predšolske otroke zasebnega vrtca s pridobljenim pozitivnim mnenjem pristojnega strokovnega sveta, za katerega so vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja, skladno z veljavno zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja.

FINANCIRANJE

Javni razpis “Prva zaposlitev: pomočnik vzgojitelja sem 2017-2018” za izbor operacij financira MIZŠ in delno Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

ZAPOSLITEV

Od 1. 6. 2018 do 31. 10. 2018 je v operacijo “Prva zaposlitev: pomočnik vzgojitelja sem 2017-2018” vključena Ines Luknjar in Tamara Jureš. Delo opravljata pri mentorici Jasni Lipovec. V tem času ji bomo omogočili usposabljanje na vseh področjih, ki jih je operacija PVS C predvidevala. Ob neposrednem delu z otroki ter ustreznem spremljanju vzgojiteljice mentorice, se bosta vključevali v delovne naloge, določene s predpisi in letnim delovnim načrtom ter se usposabljali za samostojno delo. Na podlagi pridobljenih izkušenj bosta lahko pristopili k opravljanju strokovnega izpita iz področja vzgoje in izobraževanja.