Vpis v vrtec poteka v skladu s Pravilnikom o sprejemu otrok v vrtce v občini Ljutomer, sprejet 17. 3. 2011. Razpis za vpis v vrtec za naslednje šolsko leto se praviloma objavi v mesecu aprilu. Objava se opravi na oglasni deski vrtca (na obeh lokacijah) in na spletni strani šole. Če je prošenj več kot je prostih mest, o sprejemu odloča komisija za sprejem otrok, ki pri svojem delu upošteva Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec v občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 10/2009).

Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

Starši lahko vpisujejo otroke v vrtec tudi med šolskim letom.

Pred vstopom v vrtec se med straši in vrtcem sklene pogodba o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti, ki šteje za dejansko odločitev zakonitih zastopnikov, da se otrok vključi v vrtec. Poleg tega ob vstopu v vrtec starši prinesejo zdravniško potrdilo otroka.

Izpis otroka iz vrtca je možen s zadnjim dnem v mesecu, izpolnjeno izjavo je potrebno oddati najmanj do 15- ega v mesecu za naslednji mesec.

Starši lahko v obdobju od 1.6. do 30.8. uveljavljajo odjavo – rezervacijo (25 %) za neprekinjeno odsotnost otroka iz vrtca.